Joshua Camera doet zelf WOB-verzoek en openbaart daarmee nieuwe misstanden en een schimmig spel

Het betreffende pand – foto van Google Streetview

Het pand aan de Kerklaan 76 is twee meter dieper dan de vergunning toestaat. Daarom heeft gemeente Groningen een dwangsom opgelegd aan de eigenaar. Die moet het gebouw, waar twaalf studio’s in zitten, inkorten. De eigenaar was tot eind 2020 Joshua Camera via zijn investeringsmaatschappij PEX Real Estate, tegenwoordig is dat Jaqcues van den Berg van Stichting One Brick.

In 2014 koopt Camera het perceel aan de Kerklaan. De oude bebouwing wordt gesloopt en er wordt een vergunning ingediend voor een blokkendoos met twaalf studio’s, tot groot verdriet van de buurt. Die komt in verweer onder de noemer ‘Verzet tegen de flat’. De zorg is dat het aanblik van de pittoreske straat, met talrijke authentieke schipperswoningen, blijvend wordt verminkt. Daarnaast vreest men overlast van de nieuwe bewoners. “Vroeger woonde er niemand, want het was een garage, straks wonen er twaalf studenten.”

Lang leve WOB-verzoeken

De protesten uit de buurt leiden tot niks. De gemeente geeft de vergunning af en eem later zijn er twaalf nieuwe bewoners in de straat. Maar er klopt iets niet, ontdekken omwonenden. Het pand is te lang. Twee meter te lang zelfs. Zeventien meter in plaats van de toegestane vijftien meter. Daarop sturen ze een handhavingsverzoek naar de gemeente. Die komt eind 2019 binnen, blijkt uit een door de gemeente gepubliceerd WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) dat wij krijgen doorgespeeld. De aanvrager van het verzoek is anoniem en weet wellicht niet dat de stukken niet alleen persoonlijk worden toegestuurd, maar ook op de website van de gemeente worden gepubliceerd. Daarmee zijn ze voor iedereen te lezen, ook voor ons. Daarover later meer.

Screenshot van interne mailconversatie van de gemeente

Terug naar de inhoud van de vrijgegeven documenten. Naar aanleiding van het verzoek tot handhaving worden begin 2020 de processen in gang gezet bij de gemeente. Dat zijn trage handelingen, omdat alles zorgvuldig moet verlopen. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan is één administratief missertje voldoende om nat te gaan. Vraag maar aan Ajax. Enfin, uitkomst van veel onderzoeken, waaraan PEX amper meewerkt: het pand is inderdaad twee meter langer dan is toegestaan.

Legaliseren

Op het moment dat die constatering wordt gedaan, rust op de gemeente de plicht om te onderzoeken of het niet gelegaliseerd kan worden. Dat is ambtelijk jargon om alle mogelijke andere oplossingen te bestuderen. In het begin van de lente volgt, blijkt uit de interne mails, de conclusie dat de legalisatie-opties niet akkoord zijn.

Vervolgens blijft het een tijdje stil. Tot in juli een ambtenaar van Loket Bouwen en Wonen, afdeling vergunningen en toezicht, mailt dat handhaven de juiste weg is. “… heeft willens en wetens in afwijking met de vergunning gebouwd. De bal ligt nu bij hem in plaats van bij ons.”

Dwangsom volgt in augustus

Op 23 juli volgt het afsluitende mailtje uit de vrijgegeven documenten. De laatste details zijn besproken en het dossier wordt nog eem resumerend tot de kern samengevat. Daarmee is het WOB-verzoek afgesloten, maar de zaak niet. In augustus legt de gemeente een last onder dwangsom op. “Wegens het realiseren van een bouwwerk in afwijking van de omgevingsvergunning”, verduidelijkt woordvoerder Manon Hoiting. De dwangsom verschijnt op 15 december in het register van het Kadaster, samen met drie andere publiekrechtelijke beperkingen voor Kerklaan 76.

Uitdraai van Kerklaan 76 van het Kadaster

Inmiddels hebben heel wat uitdraaitjes van het Kadaster onze burelen gepasseerd, maar nog nooit zagen we vier publiekrechtelijke beperkingen op één adres. En er valt nog iets op in de data. Het pand heeft per 31 december 2020 een nieuwe eigenaar: Stichting Brick One. Kerklaan 76 is samen met meer ontroerend goed voor dik elf miljoen euro verkocht.

Aaah, daar hebben we Jaqcues weer

Stichting Brick One is van Jaqcues van den Berg uit Groningen. Die kennen we van het Heerenhuis. Dat iconische gebouw aan de Spilsluizen is vorig jaar door Joshua gekocht en vrij snel daarna overgeheveld naar Stichting Valquest met, jawel, dezelfde Jaqcues als bestuurder. Volgens ingewijden in de vastgoedwereld zijn beide heren goed bevriend met elkaar.

Verschillende bewoners van het pand verklaren niks mee te hebben gekregen van de transactie. Zij vertellen het huis recent of langer geleden te hebben gehuurd via PEX Real Estate en dat ze de maandelijkse huur nog steeds overmaken aan Joshua. De ene keer gaat dat rechtstreeks, de andere keer naar Stichting Stadsbeheer. Een van hen is in de veronderstelling dat de stichting een organisatie van de gemeente is. “Dat zeiden ze op kantoor bij PEX.” Maar dat is niet zo. Stichting Stadsbeheer staat ingeschreven op Munnekeholm 4, wat eigendom is van Camera en waar meerdere vergelijkbare stichtingen en bedrijfjes staan ingeschreven. Om de cirkel helemaal rond te maken: de bestuurder van Stichting Stadsbeheer is Joshua Camera.

Flyer die verspreid is omgeving van Heerenhuis

Hou wordt met die dwangsom, Jaqcues?

Omwonenden van het Heerenhuis noemen Jaqcues op een flyer, die rondom de Spilsluizen huis aan huis is verspreid, een stroman van Camera . “Dat is volledig uit de lucht gegrepen. Ik heb het pand gekocht en netjes betaald. Ook de overdrachtsbelasting is afgedragen”, verklaart Jaqcues in een uitgebreide mail. Hij gaat ook in op de huidige rol van PEX. “Het is een verhuur- en beheerkantoor dat ook voor derden, in dit geval voor Stichting Brick One, het beheer en de verhuur regelt. Gezien mijn goede ervaring met Joshua heb ik zijn bedrijf de opdracht gegeven om het beheer en de verhuur uit te voeren voor dit pand.” Goed verhaal, maar waar het vooral om gaat is die dwangsom. Die gaat mogelijk gevolgen hebben voor de bewoners.

Want als Brick One de situatie niet aanpast naar de verleende vergunning blijven de dwangsommen komen. Totdat uiteindelijk de gemeente zelf de sloophamer pakt en de rekening daarvoor naar de eigenaar stuurt. Maar de dwangsom klopt niet, meldt Jaqcues. “De gemeente heeft geen dwangsom opgelegd.” Ondanks dat hij zegt geen stroman van Joshua te zijn, schiet Jaqcues opvallend vaak in de kenmerkende, ontkennende reflex van Joshua. En hij wijst, net zoals Joshua dat regelmatig doet in zijn verweer (maar dan zonder namen), naar andere verhuurders die ook dwangsommen hebben. “Deze personen hebben op die op dit moment meerdere dwangsommen hebben lopen van de gemeente Groningen.”

Nietes. Oh, toch wel

Navraag bij die ondernemers leert dat ze geen dwangsommen hebben lopen. Ook bronnen binnen de gemeente melden dat dwangsommen uitzonderlijk zijn. Het lijkt erop alsof Jaqcues niet helemaal eerlijk is. Nadat duidelijk is dat zowel het Kadaster, de gemeente en het WOB-verzoek anders melden, geeft de bestuurder van Brick One dat in het tweede mailtje ook toe.

Jaqcues: “Het klopt dat er een dwangsom is ingeschreven in het Kadaster. Dat doet de gemeente op grote schaal (is dus niet zo – red.). De dwangsom is echter opgelegd voor het realiseren van een fietsenberging. Volgens de vergunning zouden er twee fietsenbergingen zijn, deze waren nog niet aangebracht. Maar die hebben we inmiddels aangelegd.”

Dwangsom is een dwangsom

De discussie over de grootte van het pand is nog niet beslecht, meldt de eigenaar. “Daarbij moet de gemeente altijd kijken of iets gelegaliseerd kan worden. Dit volgt simpelweg uit de wet. Op dit moment loopt dat proces dus er kunnen nog geen conclusies getrokken worden.”

Feitelijk klopt het dat het proces nog gaande is. Er loopt een beroep, aangetekend door de eigenaar, bij de bezwaarcommissie, weet woordvoerder Manon van de gemeente. Maar dat laat onverlet dat, tot daar een uitspraak in is, de dwangsom op het pand rust omdat het groter is dan de vergunning toelaat. Daarom ook de aantekeningen in het Kadaster. Leg dat maar eens uit, Jaqcues. Maar dat doet de nieuwbakken verhuurder niet: “Ik verzoek u in vervolg contact op te nemen met mijn advocaat voor verdere vragen.” De reactie van de advocaat blijft vooralsnog uit.

Advocaat Camera

De advocaat van Joshua heeft wel gereageerd. Met woorden van gelijke strekking als Jaqcues:

“Voor cliënt is niet goed te begrijpen dat u voornemens bent om een artikel te wijden over de het pand aan de Kerklaan 76. Vooreerst geldt dat cliënt inmiddels geen eigenaar meer is van het betreffende pand. Alleen PEX Real Estate is nog betrokken bij het verhuur en het beheer van het pand. De heer Camera zelf niet.

Verder geldt dat allerminst nog vaststaat dat de huidige eigenaar een last onder dwangsom moet betalen of dat er andere handhavingsmaatregelen zullen gaan plaatsvinden. Zo loopt er nog een procedure voor een vergunningsaanvraag om de situatie te legaliseren. Het college heeft de plicht dat et onderzoeken. Verder is van belang dat nog allerminst sprake is van een onherroepelijk besluit om de dwangsom op te leggen. Kortom, het is nog veel te vroeg om überhaupt te kunnen vaststellen of er een dwangsom betaald moet worden. Van een nieuwswaardig feit kan dan ook allerminst gesproken worden.  

Het valt cliënt daarom op dat u wederom spijkers op laag water aan het zoeken bent. Cliënt wijst erop dat iedere vastgoedontwikkelaar regelmatig verschil van inzicht heeft met de gemeente over de uitvoering van de werkzaamheden. Cliënt noemt uit collegialiteit geen namen, maar zelfs in Groningen zijn veel vastgoedondernemers die – meer nog dan cliënt – dwangsombesluiten van de gemeente hebben ontvangen (dit wordt dus stelling ontkend door bronnen binnen de gemeente – red). Om voor cliënt onduidelijke redenen focust u zich eigenlijk enkel en alleen op zijn persoon en niet – althans nagenoeg niet – op andere partijen. Het is voor cliënt wederom het bewijs dat u er louter op uit bent om hem te schaden en dat u niet te goeder trouw bent.”

Grmbl: ter goeder trouw

Niet er goeder trouw dus. En louter bezig om Joshua te beschadigen. Misschien moet Joshua wat beter zijn best doen om niet op de misstandenradar te verschijnen. Want daar begint het mee. En daar heeft hij zelf, dit keer zelfs heel direct, een hand in.

Jaqcues verklapt in de mailwisseling namelijk dat het Joshua zelf is geweest die het WOB-verzoek heeft ingediend waar dit hele artikel om draait. “Voor zover ik weet is tijdens de bouw van de Kerklaan besproken met de gemeente dat het pand groter (op eigen grond) uitgevoerd zou worden zodat de woningen groter werden. […] De behandeld ambtenaar is er niet meer en om die reden heeft Joshua Camera een WOB-verzoek aangevraagd omdat de gemeente stukken zou achter houden.”

Leve de openbaarheid.

Psst, hier meer afleiding: