Vindicat frustreert politieonderzoek naar ernstig geweldsdelict: burgemeester dreigt vereniging ‘op te heffen’

De burgemeester heeft Vindicat een bestuursrechtelijke waarschuwing opgelegd met de duur van twaalf maanden. Nog één misstand en de exploitatievergunning van Vindicat komt in gevaar. Reden is het ernstige gewelddelict op 10 mei tijdens Buitenspelen. Dat incident is nog niet in de media geweest en Vindicat weigerde de naam van de verdachte door te geven aan de politie. 

In de bestuurlijke waarschuwing, die op 4 juli 2018 door de burgemeester is verstuurd, wordt duidelijk dat Vindicat nog één kans krijgt. Verprutsen de studenten die, dan kan het stadhuis maatregelen in de sfeer treffen van de exploitatievergunning.  Zo dreigt de burgemeester (tijdelijk) de horecavergunning in te trekken. Dat is funest voor de studentenvereniging. Weet Vindicat ook, daarom smeken ze de burgemeester bijkans om zijn waarschuwing in heroverweging te nemen: “Wij zijn erg geschrokken van uw bestuurlijke waarschuwing. U begrijpt dat het intrekken van de exploitatievergunning vergaande gevolgen heeft voor de leden en mogelijk het voortbestaan van Vindicat.”

WOB-verzoek

Vorig jaar mei dienen wij een WOB-verzoek (Wet Openbaar Bestuur) in bij het stadhuis, met als verzoek: “Wij willen graag inzage in alle communicatie tussen de gemeente en Vindicat van de afgelopen twee jaar.” Het WOB’je heeft erg lang op de plank gelegen en is meermalen getraineerd. Wettelijk gezien staat er een termijn voor van zes weken, die met opgaaf van geldige redenen een aantal keren verlengd kan worden. Dat ons verzoek wat langer duurt, is niet heel gek. De gemeente moet hierover in conclaaf met Vindicat. Zo krijgt Vindicat de kans om privacy-gevoelige informatie zwart te lakken. Maar dat laat onverlet dat ons verzoek gehonoreerd dient te worden. En dat gebeurt uiteindelijk ook.

Maandag 7 januari ontvangen we tientallen kopietjes van mail- en briefwisselingen tussen het stadhuis en Vindicat. Het grootste deel is niet echt spannend. Dat gaat bijvoorbeeld over de vergunning voor Kermesse en welke veiligheidsmaatregelen Vindicat moet treffen. Wat de aandacht trekt, is het ernstige geweldincident dat op 10 mei tijdens Buitenspelen heeft plaatsgevonden. Ten eerste omdat dat incident nog niet in de media geweest. En ten tweede: het bestuur van Vindicat heeft het politieonderzoek gefrustreerd.

Vindicat weigert naam verdachte door te geven

De burgemeester is door de politie nader geïnformeerd over het incident, zo schrijft hij in zijn waarschuwingsbrief aan Vindicat. Tussen de regels door spat de woede van de brief af.

“Uit het proces-verbaal blijkt dat u niet bereid bent geweest de naam van de verdachte aan de politie beschikbaar te stellen. Mede daarom is het onmogelijk nader onderzoek te doen naar een ernstig geweldincident binnen uw vereniging”, schrijft Den Oudsten.

Hij gaat ook in op het incident van 3 december 2017: “Een lid van uw vereniging is toen ernstig mishandeld door twee andere leden en heeft daarvan aangifte gedaan bij de politie. De mishandeling was dermate ernstig dat het slachtoffer zich onder medische behandeling heeft moeten stellen.” Deze twee incidenten, plus het feit dat Vindicat het politieonderzoek frustreert, is reden om de waarschuwing uit te delen.

Gedeelte van de waarschuwingsbrief van de burgemeester

Bestuursrechtelijke waarschuwing

“Het ernstige geweldincident dat op 3 december in uw horecabedrijf heeft plaatsgevonden, alsmede de weigering van het bestuur om de naam van de verdachte van het incident op 10 mei 2018 aan de politie door te geven, zijn voor mij aanleiding u een bestuurlijke waarschuwing op te leggen. Dat betekent dat indien er zich de komende 12 maanden in of rond uw horecabedrijf, of tijdens door uw vereniging georganiseerde buitenevenementen, weer incidenten voordoen, ik zal overwegen over te gaan tot tijdelijke sluiting van uw bedrijf, tijdelijke sluitingstijden op te leggen en/of uw exploitatievergunning in te trekken.” Zo, keiharde waarschuwing van de burgemeester. En gemeend, weet iedereen die weleens met Den Oudsten over dit onderwerp spreekt. Hij is er klaar mee.

Bij Vindicat schrikken ze van de bestuurlijke waarschuwing. Er wordt zelfs gevreesd dat het intrekken van de licentie het einde betekent. In reactie sturen ze een brief van twee kantjes waarin ze hun best doen om onder de waarschuwing uit te komen. Ze begrijpen de frustratie van de burgemeester, beloven beterschap en geven aan graag in gesprek te blijven over dit onderwerp. Maar ze vinden het vooral nergens op slaan en verschuilen zich achter de wet op privacy. “Het bestuur is absoluut tegen geweld, maar respecteert tegelijkertijd de privacy van haar leden. Nu in deze kwestie geen aangifte is gedaan en er geen strafrechtelijke verplichting is om deze informatie te verstrekken, wegen wij de ook de belangen mee van eventuele andere bij het voorval betrokken leden.”

Reactie Vindicat is de schaamte voorbij

Daarnaast vindt Vindicat het vreemd dat het ‘niet verstrekken van gegevens’ aan de politie een incident zou kunnen zijn waarbij de openbare orde in het geding is geweest. Om hun punt kracht bij te zetten halen ze drie zaken aan: 1- het voorval vond plaats buiten de soïciteit. 2- Het niet verstrekken van gegevens is geen incident dat lijkt op incidenten genoemd in het handhavingsbeleid. En 3- met het niet verstrekken van gegevens hebben wij niet het ordentelijk verloop van de openbare orde aangetast. Komt neer op: “Wij begrijpen de koppeling tussen de exploitatievergunning en het niet verstrekken van gegevens niet.” Ook het tweede incident (van december 2017), dat de burgemeester aanhaalt, wordt in twijfel getrokken door het bestuur van Vindicat.

Althans, Vindicat betwist niet dat dit geweldincident zich heeft voorgedaan, maarrrrrrrr het was binnen de muren van de vereniging. “Het voorval heeft daardoor, denken wij, niet het ordentelijk verloop van de maatschappij in de publieke ruimte aangetast. Volgens ons hoort dit voorval thuis in de categorie 2 ‘incidenten’, en niet in categorie 1 ‘ernstige incidenten’. Bij dit incident waren gelukkig geen wapens betrokken. Daarmee is er geen sprake van een steek- of schietincident. Wij betreuren wel ten zeerste dat de afhandeling qua meldingen niet goed is verlopen.” En zo gaat de tekst verder met excuses, spijt en beterschap. En: “Wij hopen dat u bovenstaand in uw gedachtevorming wilt betrekken.”

Het is menens

Maar dat doet Den Oudsten niet. Hij antwoordt: “Het geweldincident van 3 december 2017 geeft mij  op grond van de het handhavingsprotocol de bevoegdheid om een bestuursrechtelijke waarschuwing op te leggen. De vraag of het horecabedrijf is te verwijten valt en/of onvoldoende medewerking heeft verleend aan de politie is daarbij niet relevant. Het feit dat een incident zich voordoet is voldoende om een waarschuwing te geven. Ik heb daarnaast in mijn waarschuwingsbrief ook willen wijzen op uw weigering om gegevens aan de politie te verstrekken, omdat ik ook dat gedrag ten zeerste afkeur. Overigens stelt het me teleur dat u wel uitgebreid ingaat op kanttekeningen bij de waarschuwing, maar niet concreet aangeeft welke maatregelen u heeft genomen om herhaling te voorkomen.”

De briefwisseling tussen Vindicat en de burgemeester over de waarschuwing gaat nog een aantal kantjes door. Zonder dat er nieuwe of verlichtende zaken aan het licht komen. De burgemeester blijft bij zijn officiële bestuursrechtelijke waarschuwing en daar moet Vindicat het mee doen. Uiteraard hebben we Vindicat gebeld voor de reactie, C.A. Wefers Betting, de huidige Sanatus Rector, kan niks over het incident zeggen: “Ik verwachte jullie telefoontje al, nadat ik hoorde van het WOB-verzoek. Maar dit incident heeft vorig jaar plaatsgevonden. Toen was ik nog niet in functie en derhalve kan ik er niks over zeggen. Er was toen een ander bestuur.” Waar de rector wel wat over kan melden, is over de waarschuwing. Maar dat doet hij liever per mail.

RUG, gemeente en Vindicat

Zodat hij de antwoorden goed kan wikken en wegen en allicht kan afstemmen met juristen voordat we hem quoten. Hij belooft de mail met antwoorden vanmiddag te versturen. Daar is het wachten nog even op. De Rijksuniversiteit Groningen komt bij monde van woordvoerder Jorien Bakker wel met een verklaring: “Dit incident is gemeld bij de ACI en daarnaast heeft de accreditatiecommissie het meegenomen in zijn afweging.” Opvallend is dat de bestuursbeurzen voor Vindicat precies twee dagen voor dit incident door de RUG en Hanzehogeschool waren ingetrokken. De gemeente laat weten dat het uitdelen van een bestuursrechtelijke waarschuwing aan een studentenvereniging hoogst ongebruikelijk is. Bij kroegen gebeurt dit regelmatig, maar bij studentenverenigingen zelden tot nooit.

Psst, hier meer afleiding: